Regulamin sklepu internetowego

www.grzybowysklep.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.grzybowysklep.pl prowadzony jest przez: NIKO Sławomir Mikołaj Nitychoruk, z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Unitów Podlaskich 8, nr NIP 537-136-03-62, nr Regon 030814908.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy www.grzybowysklep.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.grzybowysklep.pl

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.
a) Osoba dokonująca zakupu jest świadoma, że zawarcie umowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.grzybowysklep.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
a) w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – jego realizacja rozpoczyna się natychmiast po skończeniu składania zamówienia
b) realizacja zamówienia płatnego przelewem albo poprzez system przelewy24.pl, rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep (liczy się termin wpływu pieniędzy na konto Sklepu internetowego), o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia, Kwota musi się znaleźć na koncie Sklepu nie później niż 3 dnia od daty złożenia zamówienia.

5. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 4.

6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w dzień wolny od pracy lub święta bieg wyżej określonych terminów rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja; wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie lub anulowanie całości zamówienia).

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta e-mailem.

9. W sytuacji anulowania realizacji całości lub części zamówienia, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy www.grzybowysklep.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 2 dni roboczych od anulowania zamówienia.

10. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon, faktura VAT). Dowód zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

11. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu (paragon, faktura VAT). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny pod numerami 83/ 342 02 53 kom. 504 196 233 lub e-mailem pod adresem [email protected]

12. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie grzybowysklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

13. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ochrona danych osobowych

1. Przekazywane nam dane osobowe są przetwarzane przez NIKO Sławomir Mikołaj Nitychoruk, 21-500 Biała Podlaska ul. Unitów Podlaskich 8, nr NIP 537-136-03-62, nr Regon 030814908.

2. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy
- wysłania zamówienia oraz
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep grzybowysklep.pl.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu, w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez www.grzybowysklep.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

4. Powierzone nam przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
b) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
c) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.grzybowysklep.pl podawane są:
a) w złotych polskich i zawierają podatek VAT;
b) zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia./p>

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.grzybowysklep.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o aktualnych wysokościach kosztów przesyłki dostępne są w zakładce Dostawa.

6. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta o wszelkich dodatkowych płatnościach (np. ubezpieczenie przesyłki lub inne usługi dodatkowe).

Czas realizacji i zamówienia

1. Przewidywany orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

2. Zamówienia są przesyłane pod wskazany przez Klienta adres pocztowy.

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

4. Sposób i czas dostawy:
a) Poczta Polska przesyłki priorytetowe czas dostawy do 3 dni roboczych
b) kurier FEDEX, przewidywany czas dostawy 1-2 dni robocze.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier,
- przedpłata przelewem bankowym na konto sklepu,
- poprzez system przelewy24.pl

2. W przypadku wyboru opcji innej niż „za pobraniem”,  procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy pieniądze znajdą się na koncie sklepu www.grzybowysklep.pl.

3. Operatorem kart płatniczych jest PAYPRO SA agent rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

3. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie pisma, wypełnionego przez Klienta. Należy w nim podać:
a) Dokładny adres
b) Nazwę oraz ilość towarów reklamowanych
c) Powód reklamacji.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a) wad fabrycznych,
b) niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
c) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.

5. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar wraz z oryginalnym opakowaniem pod adres sklepu:
NIKO Sławomir Mikołaj Nitychoruk
ul. Unitów Podlaskich 8
21-500 Biała Podlaska

Do odsyłanego towaru należy dołączyć ksero dowodu zakupu (paragon/faktura).

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, ani na jego koszt.

7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

8. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

10. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

11. W przypadku zwrotu zużytego towaru, sprzedawca ma prawo potrącić koszt takiego użytkowania lub związanych z nimi kosztów dostawy. W takiej sytuacji każda ze stron ma 14 dni na zwrot wzajemnych świadczeń (konsument – towaru, zaś sprzedawca – pieniędzy za towar i dostawę do konsumenta). Sprzedawca jednak, w przypadku gdy ma wątpliwości co do jakości w jakiej towar może do niego wrócić, może powstrzymać się z dokonaniem zwrotu pieniędzy do momentu dostarczenia towaru. Podobnie jednak jak konsument musi dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zwrot towaru (Prawo odstąpienia od umowy)

1. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (tzw. „Dyrektywa konsumencka”) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki – pod warunkiem, że towary znajdują się w oryginalnym opakowaniu, nie były używane ani nie zostały w żaden sposób zniszczone. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary nie mogą być zwrócone po zniszczeniu opakowania. 

2. Klient ma prawo na odstąpienie od umowy:
a) W przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.
b) W przypadku umowy sprzedaży – od dnia, w którym konsument wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.
W sytuacji, gdy Klient nie zostanie poinformowany o prawie do odstąpienia, okres na odstąpienie upływa po 12 miesiącach od zakończenia początkowego, 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. Jeśli w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia, okres na odstąpienie upływa po 14 dniach od udzielenia tych informacji.

3. Towar przedstawiany na stronach Sklepu jako komplet, należy odesłać w całości.

4. Opakowanie użyte do przesyłki zwrotnej musi gwarantować bezpieczny transport zwracanego towaru.

5. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części.

6. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie pisma wypełnionego przez Klienta. Należy w nim podać:
a) Dokładny adres
b) Nazwę oraz ilość towarów zwracanych
c) W jaki sposób ma być dokonany zwrot pieniędzy (przelew, przekaz pocztowy).

7. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu na adres:
NIKO Sławomir Mikołaj Nitychoruk
ul. Unitów Podlaskich 8
21-500 Biała Podlaska
8. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub jeżeli go nie posiada przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz na jego koszt.

10. Zwrot odbywa się na koszt klienta i koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

11. Nie stanowią podstawy zwrotu różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

12. W świetle nowej ustawy zakup w drodze licytacji również będzie podlegał prawu odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego grzybowysklep.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a NIKO Sławomir Mikołaj Nitychoruk. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

3. Sklep Internetowy grzybowysklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep Internetowy grzybowysklep.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy grzybowysklep.pl.

5. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy grzybowysklep.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.